McKinney Boyd vs Plano Senior HS

McKinney Boyd -JV vs Plano Senior HS -JV